BCC: Konieczne jest wprowadzenie przepisów specjalnych

Konieczne jest wprowadzenie w Prawie zamówień publicznych przepisów specjalnych na czas trwania kryzysu w związku z pandemią

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma wejść w życie dopiero w 2021 r. W związku z kryzysem epidemicznym, konieczne są działania w zakresie zamówień publicznych na poziomie Tarczy Antykryzysowej. Tymczasem reguluje ona w zasadzie tylko kilka istotnych kwestii związanych z tą sferą gospodarki mówi dr Łukasz Bernatowicz, minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. – Przewiduje się zwolnienia zamawiającego z odpowiedzialności za odstąpienie od nałożenia kar finansowych na wykonawcę, który nie dotrzyma terminu realizacji kontraktu w związku z COVID-19. Przewidziano również możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, niemniej jest to rozwiązanie niewystarczające. W praktyce bowiem, w oparciu o przedstawione przepisy, doprowadzenie do zmiany kontraktu może być trudne do zrealizowania i w rzeczywistości uzależnione od decyzji zamawiającego. Jednocześnie wciąż brakuje możliwości waloryzacji kontraktów realizowanych w ramach Pzp. Trzeba też pamiętać, że decyzje w obu powyżej wspomnianych kwestiach leżą po stronie zamawiającego. Zatem jedynie od jego dobrej woli zależy, czy z nich skorzysta. To zdecydowanie za mało w obecnej sytuacji. Przepisy te powinny znaleźć obligatoryjne zastosowanie przy spełnieniu przesłanek związanych z nadzwyczajnymi okolicznościami –  uważa Łukasz Bernatowicz.

Dr Łukasz BERNATOWICZ, minister infrastruktury w Gabinecie Cieni BCC

Komentarz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Zw1CaAm_Zpo

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

W skład gabinetu wchodzą wybitni, gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Więcej informacji:https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/gospodarczy-gabinet-cieni/

BCC będzie codziennie przedstawiać poglądy poszczególnych ministrów Gabinetu Cieni BCC związane z obecną sytuacją.

WSKAZANIA DLA RZĄDU
  1.     Wprowadzić przepisy specjalne w Prawie zamówień publicznych na czas trwania kryzysu związanego z pandemią.   2.     Wprowadzić przepisy ułatwiające kontynuowanie lub powrót do pracy cudzoziemcom.   3.     Przygotowanie puli środków budżetowych na inwestycje publiczne, w celu pobudzenia gospodarki po ustąpieniu kryzysu.  
PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu
  Pozytywy:   1.     Zniesienie odpowiedzialności zamawiającego w przypadku odstąpienia od ukarania wykonawcy, mającego problemy z dochowaniem terminu realizacji zamówienia.    2.     Zniesienie wymogu stosowania Pzp w niektórych branżach, na czas trwania pandemii.   Zagrożenia:   1.     Zbiurokratyzowanie procesu zamówień publicznych w sytuacji praktycznej niemożności uzyskania dokumentów i zaświadczeń z urzędów.   2.     Brak rozwiązań kryzysowych w zamówieniach publicznych w związku z nadzwyczajną sytuacją w gospodarce.   3.     Niewykorzystanie środków z kończącej się perspektywy unijnej.   Nowa ustawa Pzp ma wejść w życie dopiero w 2021 r. W związku z kryzysem epidemicznym, konieczne są działania w zakresie zamówień publicznych na poziomie Tarczy Antykryzysowej. Tymczasem reguluje ona w zasadzie tylko kilka istotnych kwestii związanych z tą sferą gospodarki. Przewiduje się zwolnienia zamawiającego z odpowiedzialności za odstąpienie od nałożenia kar finansowych na wykonawcę, który nie dotrzyma terminu realizacji kontraktu w związku z COVID-19.   Przewidziano też możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego niemniej jest to rozwiązanie niewystarczające. W praktyce bowiem w oparciu o przedstawione przepisy doprowadzenie do zmiany kontraktu może być trudne do zrealizowania i w rzeczywistości uzależnione od decyzji zamawiającego. Jednocześnie wciąż brak jest możliwości waloryzacji kontraktów realizowanych  w ramach Pzp.   Trzeba też pamiętać, że decyzje w obu powyżej wspomnianych kwestiach leżą po stronie zamawiającego. Zatem jedynie od jego dobrej woli zależy, czy z nich skorzysta. To zdecydowanie za mało w obecnej sytuacji. Przepisy te powinny znaleźć obligatoryjne zastosowanie przy spełnieniu się przesłanek związanych z nadzwyczajnymi okolicznościami.   Według ostatnich danych prawie 2 mld zł zamierzał pożyczyć rząd, aby opłacić dodatkowe wydatki na dokończenie zerwanych w tym roku kontraktów na nowe autostrady i drogi ekspresowe. W obecnej sytuacji kwota ta jest absolutnie niewystraczająca. Do tego dochodzi fakt, że miliardy złotych z bieżącej perspektywy unijnych środków nie zostałyby wykorzystane o czym dowiedzieliśmy się  niejako przy okazji przekierowania tych środków przez Komisję Europejską na walkę z koronawirusem.   Rząd musi przeznaczyć znacznie większe niż dotychczas środki na inwestycje infrastrukturalne zarówno rządowe jak i samorządowe, w celu pobudzenia gospodarki po ustaniu stanu epidemii.   W branży budowlanej niedobór pracowników może wciąż być bardzo mocno odczuwalny mimo wzrostu bezrobocia spowodowanego nadchodzącą recesją, ze względu na fakt, że wielu obcokrajowców opuściło Polskę i nie będą mogli w najbliższym czasie powrócić. Grozi nam fala bankructw przedsiębiorców związanych z tą gałęzią gospodarki, zwolnienia grupowe pracowników i  odstąpienia od realizacji kontraktów. Jeśli do tego dojdzie, błyskawicznie odczuje to cała gospodarka – budownictwo uznawane jest za barometr  wzrostu gospodarczego. Od jednego miejsca pracy w sektorze budowlanym zależy kilka miejsc pracy w transporcie, produkcji przemysłowej czy w handlu. Dlatego niezbędne jest przygotowanie planu stymulacyjnego na czas po ustąpieniu zagrożenia koronawirusem.  

Kontakt dla mediów

Emil Muciński