Branże Archive

0

Bałtycki Klub Publicystów Morskich rozwija żagle

Powstaje nowa, międzynarodowa organizacja dziennikarska. Inicjatywa ta zrodziła się nad Zatoką Gdańską

Źródło ilustracji: Marek Grzybowski.

Bałtyk – morze w „sercu” Europy połączy również przedstawicieli mediów

13 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie Klubu Publicystów Morskich, na które zaproszono przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Morskiego. W czasie spotkania dyskutowano nad możliwością włączenia w działalność publicystyczną studentów studiów dziennikarskich i studentów studiujących kierunki związane z gospodarką morską.

Postanowiono, że Klub Publicystów Morskich rozwinie szerszą współpracę z dziennikarzami i publicystami regionu Morza Bałtyckiego. Marek Grzybowski uzasadnia to tym, że Polska była zawsze aktywna na wielu płaszczyznach współpracy regionalnej, a Bałtyk traktowano jako morze, które łączy nasze społeczności na wielu płaszczyznach. Byliśmy i jesteśmy inicjatorami wielu działań na płaszczyźnie politycznej, samorządowej, naukowej i edukacyjnej. Współpracujemy od lat na wszystkich polach w biznesie morskich, a polskie stocznie, porty, przemysł rybny i żegluga od chwili uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. rozwijają współpracę. Polski przemysł jachtowy nie ma sobie równych w regionie Morza Bałtyckiego, a polskie jachty i łodzie są dobrze znane i od lat eksploatowane w krajach skandynawskich.

Fot. Marek Grzybowski.

Program Uniwersytet Bałtycki

Jedną z ciekawszych inicjatyw, w której uczestniczą nasze uczelnie jest Baltic University Programme. Został on uruchomiony w 1991 r. i prowadzony przez Uniwersytet w Uppsali. Jest to jedna z największych tego typu organizacji uniwersyteckich na świecie. Stowarzyszonych jest w niej około 95 uniwersytetów z regionu Morza Bałtyckiego. Edukacja i badania koncentrują się głównie na współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Demokracji.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) dąży do znalezienia nowych sposobów interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem. Głównym celem jest wzmocnienie silnych regionalnych społeczności edukacyjnych i badawczych, ale także zwiększenie świadomości na temat naszych obszarów zainteresowania. BUP koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego.

Jego ważną zaletą jest wywołanie aktywności studentów w obszarach strategicznych dla rozwoju naszych społeczeństw. Od początku istnienia Programu Uniwersytetu Bałtyckiego studenci są reprezentowani w Radzie Międzynarodowej Programu Uniwersytetu Bałtyckiego. Mandat przedstawiciela studentów trwa dwa lata. Po wyborze przez Samorząd Studentów, osoba ta zostaje Zastępcą Pełnomocnika Studentów na pierwszy rok ich kadencji i Pełnomocnikiem Studentów na drugi rok. Przy wyborach odbywających się co roku przedstawiciele studentów zawsze pracują w parach. Jeden jest na pierwszym roku, a drugi na drugim roku kadencji.

Fot. Marek Grzybowski.

Te doświadczenia zamierza wykorzystać również Bałtycki Klub Publicystów Morskich, by nie ograniczać się jedynie do samej aktywności dziennikarskiej. Warto także będzie popularyzować i wykorzystać w działalności publicystycznej inne inicjatywy podjęte realizowane w naszym regionie. A jest ich wiele. Poniżej niektóre z nich.

Euroregion Bałtyk

Od 1998 r. działa Euroregion Bałtyk. Powstał w Malborku 22 lutego 1998 roku. Stanowi on silną sieć partnerską społeczności lokalnych południowego Bałtyku. W 2020 r. prezydencja znajdowała się w polskich rękach, a konkretnie stanowisko prezydenta sprawował Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Od 2021 r. prezydencję sprawuje Region Blekinge. W skład tej aktywnej organizacji wchodzą Warmia, Mazury i Pomorze, regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg ze Szwecji, region Kłajpedy, Bornholm i Obwód Kaliningradzki oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk i Stowarzyszenie Władz Lokalnych Skane. Wraz z dynamicznym rozwojem aktywności członków ERB, już po kilku latach istniała konieczność instytucjonalizacji działań. Organizacja rozwinęła się w kilku ciekawych kierunkach, o których nie mówi się zbyt powszechnie.

Fot. Marek Grzybowski.

Sekretariat prowadzony jest przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk, w którym jest 45 powiatów i gmin z województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Prezydencja ERB zmienia się co roku, a Zarząd ERB składa się z 9 członków, reprezentantów każdego z 9 regionów oraz Rady Młodych. Euroregion Bałtyk koncentruje się w tej chwili na trzech rodzajach aktywności, Radzie Młodych, ERB Water Core Group oraz Mobility Core Group.

Związek Miast Bałtyckich

Jedną z aktywniejszych organizacji jest Związek Miast Bałtyckich (Union Of The Baltic Cities – UBC). To organizacja załażona m.in. z inicjatywy miast polskich. Dziś skupia ponad 100 miast członkowskich z państw położonych wokół Bałtyku. UBC został powołany w 1991 r. w Gdańsku w celu promowania działań sprzyjających realizacji wizji Regionu Bałtyku zintegrowanego na wspólnych celach społecznych i gospodarczych. Realizacji misji i wspólnych celów UBC odbywa się w ramach 13 Komisji, których aktywność warta jest również działalności publicystycznej. Komisje koncentrują się bowiem na przekształcaniu miast z krajów bałtyckich w: miasta kultury, miasta sprzyjające aktywności społecznej i miasta zdrowe, bezpieczne, inteligentne i rozwijające się gospodarczo i społecznie.

Fot. Marek Grzybowski.

Wszystkie Regiony Morza Bałtyckiego są reprezentowane w Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), który działa od 1993 r. W latach 2020-2021 prezydencję sprawował Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego. Na lata 2022-2023 tą funkcję przejął Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Misją BSSSC jest działanie w formule Pan-Bałtyckiej integrującej aktywność wszystkich krajów Morza Bałtyckiego. Owocem współpracy regionalnej i międzynarodowej jest osiąganie wspólnych celów i interesów regionów działających w basenie Morza Bałtyckiego. Chodzi również o promowanie przykładów dobrych praktyk w ramach wspólnych działań, projektów, inicjatyw.

Bałtyk 2030

Istotę Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego do roku 2030 zawiera Plan działania „Bałtyk 2030”. Koncentruje się on na trzech kluczowych elementach, zrównoważonym rozwoju gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Spina je nowa wspólna wizja, która ma inspirować aktywność wszystkich zainteresowanych stron, instytucji, sektorów i mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.

W strategii do 2030 wyodrębniono sześć priorytetowych obszarów tematycznych oraz ustalono grupę sześciu zalecanych procesów aktywizujących społeczności regionu. Mają one umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom zwiększenie ich zaangażowania we współpracę na rzecz realizacji wspólnej wizji określonej w „Baltic 2030 Action Plan”.

Interreg wspiera finansowo

Fot. Marek Grzybowski.

Na realizację wspólnych projektów ramach programu Interreg w latach 2014-2020 przeznaczono 264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6 milionów euro ze środków Norwegii oraz 8,8 milionów euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W okresie 2021-2027 będzie tych środków co najmniej tyle samo. Na program Południowy Bałtyk zaplanowano w Polsce 36 mln euro, na rozwój współpracy Litwa – Polska 20,7 mln euro, na działania w Regionie Morza Bałtyckiego – 60,3 mln euro.

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (siedziba sekretariatu znajduje się w Gdańsku), to kontynuacja inicjatywy współpracy transgranicznej zapoczątkowanej w 2007 roku. Program koordynuje Wspólny Komitet Programujący. Gotowość operacyjna nowego programu prognozowana jest na II kwartał 2022 roku.

Program będzie realizowany pod hasłem: „Połączeni morzem dla zielonej i niebieskiej przyszłości”, a myślą przednią wspólnych działań jest „Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk”. Zakłada się, że w latach 2021-2027 wspólne projekty będą na tyle atrakcyjne, że przeznaczono na nie około 83 mln EUR. Wkład Polski do wspólnego budżetu programu wynosi 36 mln EUR. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Publicyści na pokładzie

Dostrzegając taką wielość inicjatyw regionalnych skupionych wokół Bałtyku, w czasie spotkania zgodzono się, że nowa formuła Klubu zostanie rozszerzona o partnerów z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego. W spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Netka, wydawca portalu Pulsarowy.pl, Piotr Frankowski, wydawca i redaktor naczelny „Namiary na Morze i Handel”, Anna Konopka, kierownik redakcji portalu GospodarkaMorska.pl, Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy – Kierownik Zespołu Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Maciej Goniszewski, Kierownik Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Marek Grzybowski oraz Anna Filipek i Anna Górska z portalu GospodarkaMorska.pl.

Fot. Marek Grzybowski.

Zakładając poślizg w realizacji tych programów, okres do 2030 r. będzie czasem dużej aktywności we wszystkich płaszczyznach współpracy regionalnej. Wiele z nich będzie w sposób naturalny rzutować na aktywność regionów i miast nadmorskich, rozwój portów i transportu morskiego, aktywność stoczni i producentów jachtów i łodzi rekreacyjnych, rozwój obszarów morskich i nadmorskich, działalność firm przetwórstwa rybnego, turystykę i rekreację, wspólne inicjatywy uczelni i instytutów naukowych. Do 2030 r. rozwinie się na Bałtyku na szeroką skalę nowa aktywność – energetyka wiatrowa, która zintegruje potencjał firm polskich i skandynawskich.

Działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego polskiej strefy ekonomicznej i jej bezpieczeństwa wywoła popyt na nowe aktywności i usługi. Bałtycki Klub Publicystów Morskich będzie więc potrzebował wsparcia uczelni w promocji i upowszechnianiu wiedzy o wymienionych programach, działaniach i osiągnięciach i porażkach.

Bałtycki Klub Publicystów Morskich nawiązuje też współpracę ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów.

Kontakt: Marek Grzybowski, koordynator projektu contact@bssc.pl 505050179

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

0

McKinsey Report – Women in the Workplace 2021

This is the seventh year of Women in the Workplace, the largest study of women in corporate America. This effort, conducted by McKinsey in partnership with LeanIn.Org, analyzes the representation of women in corporate America, provides an overview of HR policies and programs—including HR leaders’ sentiment on the most effective diversity, equity, and inclusion (DEI) practices—and explores the intersectional experiences of different groups of women at work. The data set this year reflects contributions from 423 participating organizations employing 12 million people and more than 65,000 people surveyed on their workplace experiences; in-depth interviews were also conducted with women of diverse identities, including women of color, LGBTQ+ women, and women with disabilities.

The state of women hangs in the balance

A year and a half into the COVID-19 pandemic, women have made important gains in representation, and especially in senior leadership. But the pandemic continues to take a toll. Women are now significantly more burned out—and increasingly more so than men.

Sidebar

Despite this added stress and exhaustion, women are rising to the moment as stronger leaders and taking on the extra work that comes with this: compared with men at the same level, women are doing more to support their teams and advance diversity, equity, and inclusion efforts. They are also more likely to be allies to women of color. Yet this critical work is going unrecognized and unrewarded by most companies, and that has concerning implications. Companies risk losing the very leaders they need right now, and it’s hard to imagine organizations navigating the pandemic and building inclusive workplaces if this work isn’t truly prioritized.

There is also a disconnect between companies’ growing commitment to racial equity and the lack of improvement we see in the day-to-day experiences of women of color. Women of color face similar types and frequencies of microaggressions as they did two years ago—and they remain far more likely than White women to be on the receiving end of disrespectful and “othering” behavior. And while more White employees see themselves as allies to women of color, they are no more likely than last year to speak out against discrimination, mentor or sponsor women of color, or take other actions to advocate for them. This points to the critical need for businesses to equip employees at all levels to challenge bias and show up as allies.

The path forward is clear. Companies need to take bold steps to address burnout. They need to recognize and reward the women leaders who are driving progress. And they need to do the deep cultural work required to create a workplace where all women feel valued.

It’s the only time of my career that I seriously considered a less demanding job. I took another interview. I felt burned out so often. I felt caught in the middle of everyone’s emotional response to the pandemic and in between decision makers who have very, very different outlooks on how to respond. It was the first time I had to solve problems that so directly impacted people’s mental and physical health. It was the hardest working year of my life.

Straight White woman, senior vice president

More: The rest of this article summarizes the main findings from the 2021 Women in the Workplace report (and for an even deeper look, visit our blog to read a behind-the-scenes chat with one of the report’s coauthors).

0

The future of air mobility: Electric aircraft and flying taxis

Look! Up in the sky! Not a bird … or a plane … it’s an eVTOL! An eVTOL (pronounced “ee-vee-tol”) is an electric vertical takeoff and landing aircraft—and thousands of them could be flying above cities by 2030. Hear McKinsey experts and industry pioneers describe what’s coming in the world of “advanced air mobility” (AAM) and how it could affect passengers, pilots, and our planet.

By 2030, the leading companies in the passenger AAM industry could have bigger fleets—and offer many more flights per day—than the world’s largest airlines. Flights will be shorter, averaging only 18 minutes, with fewer passengers on board (between one and six, plus a pilot). That cadence—large numbers of aircraft flying frequent, short flights—will create operational challenges.

Flying taxis

More: https://www.mckinsey.com/featured-insights/the-next-normal/air-taxis

 

0

McKinsey Global Survey on AI 2021

The results of our latest McKinsey Global Survey on AI indicate that AI adoption continues to grow and that the benefits remain significant— though in the COVID-19 pandemic’s first year, they were felt more strongly on the cost-savings front than the top line. As AI’s use in business becomes more common, the tools and best practices to make the most out of AI have also become more sophisticated.
We looked at the practices of the companies seeing the biggest earnings boost from AI and found that they are not only following more of both the core and advanced practices, including machine-learning operations (MLOps), that underpin success but also spending more efficiently on AI and taking more advantage of cloud technologies. Additionally, they are more likely than other organizations to engage in a range of activities to mitigate their AI-related risks—an area that continues to be a shortcoming for many companies’ AI efforts.

AI adoption and impact

A majority of survey respondents now say their organizations have adopted AI capabilities, as AI’s impact on both the bottom line and cost saved is growing.

Findings from the 2021 survey indicate that AI adoption is continuing its steady rise: 56 percent of all respondents report AI adoption in at least one function, up from 50 percent in 2020. The newest results suggest that AI adoption since last year has increased most at companies headquartered in emerging economies, which includes China, the Middle East and North Africa: 57 percent of respondents report adoption, up from 45 percent in 2020. And across regions, the adoption rate is highest at Indian companies, followed closely by those in Asia–Pacific. As we saw in the past two surveys, the business functions where AI adoption is most common are service operations, product and service development, and marketing and sales, though the most popular use cases span a range of functions. The top three use cases are service-operations optimization, AI-based enhancement of products, and contact-center automation, with the biggest percentage-point increase in the use of AI being in companies’ marketing-budget allocation and spending effectiveness.

Finally, respondents say AI’s prospects remain strong. Nearly two-thirds say their companies’ investments in AI will continue to increase over the next three years, similar to the results from the 2020 survey.

More info: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics

0

Zero-emission strategy and digitization of maritime logistics

Zero-emission strategy and digitization of maritime logistics – strategic course of the Baltic Sea and Space Cluster

Representatives of large, medium and small companies, maritime education, media representatives and managers of HUBs of the Baltic Sea and Space Cluster met in Gdynia for a business breakfast on December 7 this year. Due to the prevailing pandemic and the safety of the participants, 25 people participated in the meeting.

The meeting was attended, among others, by Przemysław Sztandera, president of the Pomeranian Special Economic Zone and prof. Adam Weintrit, rector of Gdynia Maritime University, lawyer Matusz Romowicz from Legal Marine, and Piotr Witek from Moore Rewit, Captain Alfred Naskręt, director of the Gdynia Maritime School, Monika Kozakiewicz and Adam Potrykus, Nauta Shipyard presidents, and Jacek Milewski, Shipyard Crist , Chief Financial Officer.

The Hydromega company was represented by director Michałowski. Jakub Roszkiewicz (Biprograf) and Wojciech Panfil (Elmech-ASE) came from the ASE Technology Group. Marcin Więckowski and Robert Widomski were from Whizzbrand. The meeting was attended by Maciej Spigarski, a long-term sales director of the well-known manufacturer of Galeon yachts. There was also the Cluster Management Board and representatives of the Cluster Projects Office. The media was represented by Cezary Spigarski, President of the Management Board of the Foundation for the Promotion of Ship Industry and Maritime Economy, publisher of the OficynaMorska.pl portal and Mateusz Kowalewski, president of the board, publisher of GospodarkaMorska.pl and MarinePoland.com.

Capt. Alfred Naskręt and prof. Marek Grzybowski welcomed the participants of the meeting. The Baltic Sea and Space Cluster has carried out fundamental organizational changes and has transformed into a cluster of innovative HUBs. This is a consequence of the evolution of the cluster that changed the traditional Triple Helix cluster into the HUB of international projects ten years ago. Projects are carried out with porters from the Baltic Sea region and with clusters operating under the European Cluster Collaboration Platform.

– We have transformed into a “Cluster” of hubs, i.e. specialist organizations with a high innovation potential – said Marek Grzybowski, president of the Baltic Sea and Space Cluster for the GospodarkaMorska portal, emphasizing that it is planned to prepare projects that will be implemented for the needs of the international market.