Inicjatywa Bałtycka

W Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowcyh Idei otwarta została Inicjatywa Bałtycka, debata wysokiego szczebla organizowana przez Gobal Compct Poland wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyli: Minister Jerzy Materna, Ministra Jerzy Kwiciński, Minister Kazimierz Smoliński, Minister Mariusz Gajda oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Prof. Danuta Hubner oraz Prof. Jerzy Buzek, a także eksperci i wiele innych znamienitych gości. Zgromadzeni przy okrągłym stole dyskutowali na temat zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz żeglugi śródlądowej w Polsce. W debacie uczestniczył Marek Grzybowski, jako przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego i Akademii Morskiej w Gdyni. 

Podczas Inicjatywy Bałtyckiej zaprezentowane zostały dwa raporty wydane przez Gobal Compact Poland: „Żegluga Śrólądowa- Odra” oraz „Bałtyk dla Wszystkich” będące kontynuacją cyklów publikacji poświęconych regionowi Bałtyku oraz transportowi śródlądowemu, których pierwsze edycje powstały w roku 2015. Marek Grzybowski opracował analizę aktywności innowacyjnych państw Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz zrównoważnego rozwoju. Już wkrótce publikacje zostaną udostępnione w formie elektronicznej.

Raporty “Bałtyk dla Wszystkich” oraz “Żegluga Śródlądowa- Odra’ to zbiór łącznie ponad 100 tekstów merytorycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego oraz żeglugi śródlądowej w Polsce, koncentrując się na rzece Odrze.

Global Compact Poland, będąc krajowym przedstawicielem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ- UN Global Compact, zauważa istotę podejmowania dyskusji na te tematy ze względu na wagę jaką System ONZ przykłada w skali globalnej do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dbania o racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi czy o rozwój przyjaznego dla środowiska systemu transportowego. Implementując wartości i cele Systemu ONZ w Polsce, Global Compact Poland realizuje programy, które mają na celu podejmowanie debaty na temat kierunku rozwoju polskiej gospodarki. Programy Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowane są do 2015 roku z perspektywą do roku 2020. Global Compact Poland zebrało koalicję składającą się z grona ministerialnego z czterech resortów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska, a także poważanych w Polsce ekspertów w swoich dziedzinach oraz liderów biznesu aby stanowić platformę dyskusji nad barierami rozwojowymi Polski oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań na drodze do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Problematykę związaną z żeglugą śródlądową w Polsce wiąże z tematyką gospodarki morskiej koncepcja rozwoju europejskich korytarzy transportowych oraz śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, które to szlaki łączą główne europejskie porty morskie drogami rzecznymi. Korytarze postrzegane są jako swoisty krwiobieg gospodarki unijnej, mają ułatwiać integrację regionalną, a także sprzyjać wymianie handlowej. Co ważne, z punktu widzenia gospodarki morskiej, Unia Europejska uznała, iż porty morskie mają wyznaczać trasy połączeń lądowych, przez co zdecydowanie wzrasta pozycja korytarzy wodnych- zarówno śródlądowych, jak i „autostrad morskich”, które łączą ze sobą europejskie regiony poprzez żeglugę bliskiego zasięgu, zwaną niekiedy „pływającą infrastrukturą” sieci TEN-T. Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych.

Jak mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland:

Z pewnością Polsce potrzeba liderów – wizjonerów, którzy dostrzegają długofalowy potencjał europejskich czy międzynarodowych korytarzy transportowych, które przecinają nasz kraj i które staną się główną osią rozwoju regionów. Liderów którzy odpowiedzialnie podejmą decyzję o inwestycjach bądź ich zaniechaniu. Potrzeba przy tym podejściu także polityków, którzy patrzą poza horyzont 4 – letniej kadencji, w związku z wieloetapowością i wymagającą czasu inwestycją w żeglugę śródlądową. Należy pamiętać o tym, że sprawnie funkcjonujący europejski system transportowy ma na celu nie tylko poprawę jakości sektora transportu, ale wpłynie on także na zrównoważenie wzrostu gospodarczego dla krajów i regionów. Polska jako kraj tranzytowy, o znakomitym położeniu na osi północ-południe, wschód-zachód może i powinna odegrać w przebudowie europejskiego sektora transportowego ważną rolę.

Źródło: Global Compact Poland