Jakość towarów i usług

SAM_2736 SAM_2742 SAM_2741

Towar wysokiej jakości

Z okazji 45-lecia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz 25.lecia kierunku Towaroznawstwo w Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się konferencja pt. Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce.

Nauczanie i badania związane z zarządzaniem w gospodarce morskiej oraz przewożeniem towarów drogą morską mają w Polsce długą tradycję. W utworzonej ponad 90 lat temu Państwowej Szkole Morskiej, po jej przeniesieniu do Gdyni utworzono w 1938 r. wydział Transport i Administracja Morska.

Edukacja kadr morskich. Uzupełniono w ten sposób edukację polskich kadr morskich o nową profesję – zawód intendenta. Po wojnie, z chwilą intensywnego rozwoju floty handlowej utworzono Wydział Służby Administracyjnej. Po kilku przekształceniach organizacyjnych, w okresie transformacji gospodarczej wydział przystosowano organizacyjnie do kształcenia studentów dla potrzeb przedsiębiorstw gospodarki morskiej i regionalnej. W 2005 roku powstał Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, który oddaje istotę kierunków kształcenia i badań naukowych. W 1998 roku wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, a w 2012 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

Towar w gospodarce innowacyjnej. Konferencja była okazją nie tylko do podsumowania osiągnięć wydziału ale również wymiany informacji nt. wyników badań naukowych, które w ostatnim czasie silnie wiążą się z rozwojem gospodarki innowacyjnej. W trakcie konferencji dyskutowano o innowacyjnej gospodarce, innowacyjnych produktach i innowacyjnym konsumencie. Wprowadzeniem do sesji o tej tematyce były referaty: prof. Eugeniusza Michalskiego nt. relacji przedsiębiorstwa z nabywcami produktów oraz prof. Bogdana Sojkina pt. „Innowacyjny konsument czy innowacyjne otoczenie”. W obszarze innowacyjnej gospodarki poruszano takie zagadnienia jak: „Działania innowacyjne przedsiębiorstw na rynku żywności” (dr Bogdan Pachołek), „Food Design jako innowacyjne rozwiązanie w usługach gastronomicznych” (dr Karol Krajewski), czy „Wyznaczanie trwałości żywności (dr Urszula Samotyja). W przypadku innowacyjnego produktu mówiono o warunkach zachowania wysokiej jakości produktów mleczarskich i mięsnych. Wśród wyników badań dotyczących zachowań konsumentów zaprezentowano m.in. postawy konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski (dr Iwona Batyk), zmiany w zachowaniach nabywczych konsumentów wypoczywających w strefie nadmorskiej (dr Joanna Kizielewicz). Konferencję uzupełniały sesje zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami związanymi z produkcja i dystrybucja towarów gospodarce innowacyjnej.

Tekst i zdjęcia Marek Grzybowski